Algemene voorwaarden Lenovo inruil programma

 
Het Lenovo inruil programma (“inruil programma”) biedt gekwalificeerde eindgebruikers de mogelijkheid om gekwalificeerde apparatuur te retourneren tegen een inruilkorting, na aankoop van een gekwalificeerd vervangend product.
Het retourneren van producten vallend onder het Lenovo inruil programma ("Inruil") wordt namens Lenovo uitgevoerd door TechProtect GmbH Max-Eyth-Straße 35, 71088 Holzgerlingen Sitz der Gesellschaft: Holzgerlingen, Amtsgericht Stuttgart HRB 245394.
Workstations van alle fabrikanten kunnen in aanmerking komen voor het inruil programma.
Gekwalificeerde eindgebruikers (“Deelnemer”) zijn professionele eindgebruikers (kleine ondernemingen, ondernemingen waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW, publiekrechtelijke rechtspersonen zonder BTW-identificatienummer of waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW (met inbegrip van scholen, universiteiten, non-profitorganisaties en overheidsdiensten) of kleine ondernemingen, ondernemingen waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW, publiekrechtelijke rechtspersonen met BTW-identificatienummers en BTW-plichtige verkopen) die gekwalificeerde apparaten kopen bij een wederverkoper en/of op lenovo.com in België.
Gekwalificeerde producten zijn
• ThinkStation P3xx serie (alle modelnummers komen in aanmerking)
• ThinkStation P5xx serie (alle modelnummers komen in aanmerking)
• ThinkStation P7xx serie (alle modelnummers komen in aanmerking)
• ThinkStation P9xx serie (alle modelnummers komen in aanmerking)
U moet een geldige factuur van de wederverkoper als aankoopbewijs kunnen overleggen.
Gekwalificeerde apparaten zijn de producten die worden ingeruild. Alle oude mobiele en/of bureauwerkplekken van elke fabrikant, hetzij een HP Z Serie of een Lenovo P (of ouder W) of DELL Precision of een FJS Celsius of een Worthmann TERRA werkstation, van elke fabrikant, van elke leeftijd en in werkende staat kunnen worden geretourneerd. Een gekwalificeerd apparaat moet overeenkomen met een gekwalificeerd product. Ontvang een korting tot 200 €. De technologie van het in aanmerking komende apparaat zal tijdens het auditproces worden geverifieerd. Indien de aangemelde technologie niet overeenstemt met de ontvangen technologie, worden de voorwaarden van de aanvraag herzien en bijgewerkt. In geval van wijziging wordt de deelnemer per e-mail op de hoogte gebracht.
Dit programma loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2021 ( "Looptijd programma"). Aankoop van het gekwalificeerde product moet binnen deze promotie-periode plaatsvinden en de inruilaanvraag moet binnen het tijdsbestek van het programma worden ingediend, maar niet later dan 30 juni 2021.
Er kunnen maximaal vijf (5) inruil productcombinaties (vijf gekwalificeerde apparaten om in te ruilen voor vijf gekwalificeerde producten) worden geclaimd.
Door deelname aan dit programma, gaat de deelnemer akkoord met alle algemene voorwaarden. De deelnemer die deze voorwaarden aanvaardt, moet degene zijn die het product inruilt en de inruilkorting ontvangt.
De beslissing van de organisator in alle aspecten van het programma is definitief.
De deelnemer moet de rechtmatige eigenaar zijn van het gekwalificeerde apparaat en van het gekwalificeerde product. Het gekwalificeerde apparaat mag niet onderworpen zijn aan enige leaseovereenkomst en mag niet geregistreerd staan als onderdeel van een partij verloren of gestolen goederen. Wederverkopers en distributeurs mogen zich niet namens hun klanten of tussenpersonen voor dit programma registreren. Wederverkopers en distributeurs van Lenovo-producten mogen niet deelnemen aan dit programma.
Voor zover toegestaan ​​door de geldende wetgeving, is Lenovo niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel, ontstaan in samenhang met dit programma.
Lenovo behoudt zich het recht voor om dit programma zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te annuleren, in te trekken of te wijzigen.
Er kan u middels een opt-in op het inschrijfformulier worden gevraagd, om in te stemmen met het ontvangen van promotionele e-mails van Lenovo. Toestemming voor promotionele e-mails is niet verplicht om deel te nemen aan het programma. Als u instemt met het ontvangen van deze e-mails, kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Raadpleeg voor nadere informatie omtrent het privacybeleid van Lenovo http://www.lenovo.com/privacy/nl/nl/.
 
Algemeen
 
1. Alle beslissingen van Lenovo in verband met dit programma zijn definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd;
2. Lenovo behoudt zich het recht voor om dit programma zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te wijzigen of te annuleren;
3. Lenovo behoudt zich het recht voor om alle informatie die nodig is om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidswege, te controleren, te beoordelen, in te houden en/of bekend te maken;
4. Lenovo kan deze promotie nietig verklaren waar deze wordt belast, gereguleerd, verboden of beperkt door geldende wetgeving;
5. Lenovo behoudt zich het recht voor om onvolledige, gewijzigde of onleesbare aanvragen af te wijzen. Lenovo is niet aansprakelijk voor aanvragen die verloren zijn gegaan, of te laat, beschadigd, verkeerd geadresseerd of vertraagd zijn. Lenovo is niet verantwoordelijk voor enige technische, hardware-, software-, server-, website-, of andere storingen of schade, van welke aard dan ook, die verhinderen of anderszins belemmeren, dat de deelnemer aan het programma deelneemt;
6. Lenovo behoudt zich het recht voor om alle aanvragen te controleren, om te garanderen dat aan alle algemene voorwaarden van het programma is voldaan en om aanvullende informatie met betrekking tot de inruilaanvragen, claims en andere bewijsstukken op te vragen;
7. Alle voor dit programma ingediende documentatie wordt eigendom van Lenovo en kan niet worden geretourneerd. Het indienen van onterechte, onjuiste, misleidende of frauduleuze documentatie kan leiden tot uitsluiting van deelname aan dit programma en toekomstige programma's van Lenovo;
8. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het land waarin de deelnemer aan het programma meedoet;
9. De verzendkosten voor retourneren van de gekwalificeerde apparaten zijn voor rekening van Lenovo;
10. gekwalificeerde producten die zijn geregistreerd voor het inruil programma mogen niet worden geregistreerd voor het Geld-terug-garantie programma.
 
PROGRAMMAVOORWAARDEN EN VEREISTEN
• Alleen gekwalificeerde producten die zijn aangeschaft in het land waar de deelnemer zijn aanvraag heeft ingediend komen in aanmerking voor het inruil programma.
• Deelnemers kunnen de korting pas claimen, nadat zij een gekwalificeerd product hebben aangeschaft.
• De korting wordt uitbetaald volgens de aanvullende voorwaarden die op de pagina van het inruil programma worden vermeld. De kortingswaarde wordt gespecificeerd en uitbetaald in de lokale munteenheid.
• Producten die voor demonstratie zijn gebruikt, kunnen niet als gekwalificeerd product worden geregistreerd en zijn tevens uitgesloten van het inruil programma.
• Deze actie kan worden gecombineerd met aanbiedingen van Lenovo. Lenovo behoudt zich het recht voor om klanten uit te sluiten van deelname aan deze aanbieding indien andere Lenovo promoties of speciale prijsafspraken zijn aangeboden. Lenovo behoudt zich het recht voor om op elk moment aanvullende informatie over relevante transacties op te vragen en verzoeken die niet voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen, af te wijzen.
• Dit inruilprogramma is uitsluitend bestemd voor het één-op-één en soort-tegen-soort inruilen van een product. De deelnemer moet minimaal één gekwalificeerd product kopen en voor ieder gekwalificeerd product een gekwalificeerd apparaat (dit kan workstations van iedere fabrikant zijn, ongeacht ouderdom, maar wel nog funktionerend) inruilen.
Aanvragen van deelnemers vanuit afgelegen geografische of niet-vasteland locaties kunnen worden uitgesloten. Neem voor nadere informatie contact op met register@lenovo-promotions.com.
 
PROGRAMMAPROCEDURE EN TIJDSCHEMA
• Gekwalificeerde producten moeten, om in aanmerking te komen, op of na 1 oktober 2018 zijn aangeschaft.
• Aanvragen voor het ontvangen van de korting moeten worden ingediend binnen de looptijd van het programma (1 oktober 2018 tot 31 maart 2021), maar niet later dan 30 juni 2021.
• Alle onvolledige aanvragen worden automatisch geweigerd. Aanvragen die als onvolledig zijn afgewezen, moeten worden voltooid en opnieuw worden ingediend, om te kunnen worden verwerkt. Een aanvraag wordt als onvolledig beschouwd als aan één of meer van de volgende criteria wordt voldaan:
1. Er ontbreekt gevraagde informatie op het aanvraagformulier, zoals bijvoorbeeld het serienummer van het gekwalificeerde product;
2. Er ontbreken aankoopbewijzen met een geldige aankoopdatum en geldige gekwalificeerde producten; of
3. Het geldige oude gekwalificeerde apparaat is niet binnen de vastgestelde 30 dagen na het indienen van de aanvraag verzonden.
 
INRUIL OVEREENKOMST
Deelnemers kunnen de korting op de pagina van het inruil programma claimen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden van dit inruil programma, garandeert de deelnemer (1)dat alle oude gekwalificeerde apparaten voorafgaand aan de aanvraag van de korting eigendom waren van de deelnemer; (2) dat de deelnemer de juridische eigenaar is van de gekwalificeerde apparaten, dat op de apparaten geen pandrechten of zekerheidsrecht rust, dat het eigendom van de deelnemer niet is onderworpen aan rechten van derden en dat de deelnemer wettelijke is gerechtigd om de gekwalificeerde apparaten over te dragen aan Lenovo; (3) dat het gekwalificeerde apparaat vrij is van beperkingen en lasten, inclusief eventuele software van derden die niet kan worden overgedragen of waarvoor royalty's verschuldigd zijn. Aanvragen die onterechte of misleidende verklaringen bevatten worden niet in behandeling genomen. Lenovo behoudt zich het recht voor om bij alle claims die nader onderzocht moeten worden i.v.m. verdachte activiteiten, de betaling uit te stellen en/of deze te herzien.
 
AANKOOPBEWIJS VAN HET GEKWALIFICEERDE PRODUCT
De aanvraag voor inruil wordt afgewezen als Lenovo geen aankoopbewijs van het gekwalificeerde product heeft ontvangen, zoals is vereist voor het inruil programma.
 
Het aankoopbewijs van het gekwalificeerde product moet de volgende informatie bevatten:
1. Naam en adres van de eindgebruiker.
2. Naam en adres van de Lenovo-wederverkoper, zoals in zijn briefhoofd vermeld
3. Model en serienummer van het gekwalificeerde product.
 
Zodra de aanvraag door de deelnemer is ingediend, wordt een bevestigingsmail verzonden, met een referentienummer van de aanvraag en instructies met betrekking tot de volgende stappen van de procedure. De deelnemer moet deze e-mail bewaren. Het aanvraagnummer moet bij alle vragen met betrekking tot het inruil programma worden vermeld. Lenovo behoudt zich het recht voor om behalve de factuur van het gekwalificeerde Lenovo-product aan de deelnemer tevens een ander bewijs van aankoop en/of eigendom te vragen (bv. een foto van het serienummer, barcodes, enz.).
 
VOORWAARDEN EN VEREISTEN VOOR HET RETOURNEREN VAN EEN GEKWALIFICEERD APPARAAT 
De inruil en de bijbehorende korting zoals aangegeven door Lenovo is alleen van toepassing voor te retourneren gekwalificeerde apparaten die bij de testprocedure, na ontvangst bij TechProtect, volledig functioneren. De gekwalificeerde apparaten moeten compleet, in werkende en opnieuw verkoopbare staat en met alle accessoires, zoals voeding en adapter, worden geretourneerd. Alvorens het gekwalificeerde apparaat naar Lenovo te retourneren, moeten alle gegevens op de apparaten worden gewist. Na het retourneren van het gekwalificeerde apparaat naar Lenovo, is gegevensherstel niet meer mogelijk. Lenovo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gegevensverlies van geretourneerde apparaten. Lenovo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, indien eventuele niet-verwijderde gegevens op de oude apparaten door derden worden geopend of gebruikt. Oude apparaten die naar Lenovo worden geretourneerd, mogen niet met biologische, chemische of radioactieve stoffen besmet zijn.
 
BEPALINGEN KORTINGSWAARDE
De inruilwaarde wordt door TechProtect aan de deelnemer uitbetaald. Als de deelnemer aan de vereisten van het inruil programma heeft voldaan, wordt binnen vijfenveertig (45 dagen) na ontvangst van het geretourneerde gekwalificeerde product in onze aangewezen locatie, het bedrag via een elektronische bankoverschrijving overgemaakt. Betaling kan alleen worden verricht naar een bankrekening in het land waar de deelnemer zich voor het inruil programma heeft aangemeld. Indien TechProtect onjuiste betalingen heeft verricht (bijvoorbeeld na een onterechte of onjuiste claim van de deelnemer), moet de deelnemer dergelijke onjuiste betalingen binnen achtentwintig (28) dagen na ontvangst van een kennisgeving van Lenovo terugbetalen. De deelnemer stemt ermee in om Lenovo te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claims, schade en belastingverplichtingen die zich in dergelijke omstandigheden kunnen voordoen.
 
LOGISTIEK
Gekwalificeerde apparaten moeten zich in het land bevinden, waar de deelnemer om ​​betaling van de korting verzoekt. Lenovo organiseert de gratis verzending van de te retourneren apparaten (het is verplicht om het verzendetiket van Lenovo te gebruiken) en dekt alle verzendkosten. Het bevat details over het logistieke proces en een retouretiket. Het retouretiket moet duidelijk zichtbaar zijn op de buitenverpakking en moet gemakkelijk toegankelijk blijven, zelfs bij verzending op pallets. Wij adviseren u deze met transparante plakband te bevestigen. Bovendien moet een afdruk van deze bevestigingsmail bij de verpakking van het te verzenden product worden gevoegd om een vlotte toewijzing van de aanvraag te garanderen. Het in aanmerking komende product dat voor verzending moet worden geretourneerd, mag bij het dichtstbijzijnde postkantoor worden gedeponeerd als het totale gewicht van dertig kilogram (30 kg) niet wordt overschreden. Als het werkelijke totale gewicht de beperkingen in de bevestigingsemail overschrijdt, dient de klant contact op te nemen met Lenovo (register@lenovo-promotions.com) om te regelen dat het product wordt verwijderd. Het product wordt alleen opgehaald aan uw voordeur op de begane grond. De deelnemer moet de oude apparaten klaarmaken voor verzending, deze zorgvuldig de-installeren en alle aanwezige gegevens wissen.
 
Indien blijkt dat een afhaling nodig is, stuurt Lenovo een koerier naar het adres, dat de deelnemer bij de registratie heeft doorgegeven. Als de koerier niet op de geplande datum kan komen, zal hij contact opnemen met de deelnemer om een nieuwe datum af te spreken. Indien de geplande datum de deelnemer niet uitkomt, moet hij per e-mail (register@lenovo-promotions.com) contact opnemen met de Klantenservice. Als de apparaten op de geplande datum niet klaar zijn om te worden opgehaald en de koerier van Lenovo op een andere dag terug moet komen, zijn de gemaakte extra kosten voor rekening van de deelnemer.
 
De periode tussen de acceptatie van het inruilaanvraag van de deelnemer en de daadwerkelijke ophaaldatum van de oude apparaten mag niet langer zijn dan dertig (30) werkdagen. Als deze periode wordt overschreden, wordt de Trade-In nietig verklaard.
 
Lenovo haalt alleen oude apparaten op binnen de betreffende nationale grenzen. Er kunnen geografische beperkingen gelden. De deelnemer moet ervoor zorgen dat de drukker-cartridges en afvalzakken zijn verwijderd voordat het product wordt verzonden.
 
EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO
Door het oude apparaat aan de koerier te overhandigen, wordt het eigendom hiervan overgedragen aan Lenovo. De eigendomsoverdracht van het gekwalificeerde apparaat aan de aangewezen bestemming van Lenovo wordt definitief en effectief op het moment van levering van het product aan de door Lenovo aangewezen koerier. Tevens vervallen hierbij eventuele lasten en schulden. De deelnemer stemt ermee in om alle documenten te ondertekenen en alle handelingen te verrichten, die nodig zijn om de eigendomsoverdracht aan Lenovo te regelen.
 
NIET-RETOURNEREN VAN OUDE APPARATEN
Nadat de koerier het apparaat (inclusief toebehoren) heeft opgehaald, stuurt Lenovo dit niet meer terug naar de deelnemer en worden al deze artikelen het eigendom van Lenovo.
 
RETOURNEREN VAN VERKEERDE OUDE APPARATEN
Als een ander oud apparaat dan vermeld in de aanvraag van de deelnemer is klaargezet om op te halen en/of is verzonden naar de aangewezen bestemming van Lenovo, is Lenovo gerechtigd om de deelnemer de gemaakte kosten voor het ophalen en retourneren door te berekenen, indien de fout niet te wijten is aan Lenovo.
 
NIET-NALEVING VAN DE PROGRAMMAVOORWAARDEN
De oude apparaten moeten voldoen aan de gegevens die bij de registratieprocedure zijn verstrekt. Als daar niet aan wordt voldaan, behoudt Lenovo zich het recht voor om geen korting uit te betalen.
 
FACTURERING
Voor het inruil programma moet de deelnemer een voorgestelde self-billing factuur accepteren. Om te zorgen voor een consistente en juiste facturering maakt Lenovo een self-billing factuur namens de deelnemer en stuurt deze naar de deelnemer voor acceptatie. Nadat de deelnemer de voorgestelde self-billing factuur heeft geaccepteerd, zal Lenovo, overeenkomstig de algemene voorwaarden, een definitieve factuur maken en versturen.