THINK SMARTER MEETINGS. THINK THINKSMART.

Geld-terug garantie programma

Algemene Voorwaarden van het Lenovo ThinkSmart Core Kits, Lenovo Google Meet Series One, Lenovo ThinkSmart Hub, Lenovo ThinkSmart Bar, Lenovo ThinkSmart Bar XL & Lenovo ThinkSmart Cam Geld-Terug-Garantie programma

 
Programmaopzet
Binnen het kader van het Lenovo Geld-Terug-Garantie programma (het "programma") kunnen deelnemers een in aanmerking komend product van Lenovo kopen en testen, met de mogelijkheid om dit product te retourneren.
De deelnemer kan een volledige terugbetaling (onderhevig aan voorwaarden) verkrijgen als hij binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na de aankoopdatum constateert dat het gekochte in aanmerking komende product niet aan zijn verwachtingen voldoet.  
 
Looptijd van het programma
17 juni 2022 tot 31 december 2022
 
In aanmerking komende deelnemers
Alleen zakelijke eindgebruikers (kleine ondernemingen, ondernemingen waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW, publiekrechtelijke rechtspersonen zonder BTW-identificatienummer of waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW (met inbegrip van scholen, universiteiten, non-profitorganisaties en overheidsdiensten) of kleine ondernemingen, ondernemingen waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW, publiekrechtelijke rechtspersonen met BTW-identificatienummers en BTW-plichtige verkopen) komen in aanmerking voor deelname aan dit programma. Alleen in aanmerking komende deelnemers kunnen een terugbetaling vorderen en ontvangen.
Wederverkopers of distributeurs mogen geen aanvragen indienen, ook niet namens hun klanten.
 
In aanmerking komende producten
In aanmerking komende product voor deelname aan het programma is de nieuwe Lenovo ThinkSmart Core Kits (onderdeelnummers die in aanmerking komen: 11LR0002xx - Core + Controller_MTR, 11S30003xx - Core Full Room Kit_MTR, 11LT0002xx - Core + Controller_Zoom, 11S50003xx - Core Full Room Kit_Zoom), het nieuwe Lenovo Google Meet Series one (alle modelnummers komen in aanmerking),  het nieuwe Lenovo ThinkSmart Hub (alle modelnummers komen in aanmerking), het nieuwe Lenovo ThinkSmart Bar (alle modelnummers komen in aanmerking), het nieuwe Lenovo ThinkSmart Bar XL (alle modelnummers komen in aanmerking) en het nieuwe Lenovo ThinkSmart Cam. Demonstratie- en evaluatieproducten, alsmede remarketing of gebruikte producten zijn uitgesloten van het programma.
Het programma geldt voor in aanmerking komende producten die tussen 17 juni 2022 tenot 31 december 2022 zijn aangeschaft bij Lenovo-wederverkopers of winkeliers in Nederlands en/of op lenovo.com.
Een Lenovo-product dat is doorverkocht of verhuurd aan derden is geen in aanmerking komend product.
De deelnemer mag gedurende de looptijd van het programma deelnemen voor elk in aanmerking komend Lenovo-product (één keer per in aanmerking komend modelnummer).
 
Promotor en uitbetalende instantie (hier aangeduid als "Lenovo")
Uitgevoerd namens Lenovo door TechProtect GmbH, Max-Eyth-Straße 35, 71088 Holzgerlingen Sitz der Gesellschaft: Holzgerlingen, Amtsgericht Stuttgart HRB 245394.
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Germany
 
De betaling moet binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na ontvangst van het Lenovo-product in het controlecentum door TechProtect GmbH, Max-Eyth-Straße 35, 71088 Holzgerlingen, Duitsland, gevestigd te Holzgerlingen, arrondissementsrechtbank Stuttgart HRB 245394 namens Lenovo middel van een elektronische bankoverschrijving aan u uitbetaald. Er mogen geen betalingen worden verricht aan verbonden ondernemingen of ondernemingen. Betalingen aan particulieren zijn niet mogelijk. Lenovo noch TechProtect GmbH is verantwoordelijk voor bank- of andere kosten die de geautoriseerde klant maakt in verband met betalingen. Betalingen kunnen alleen worden gedaan in €.
 
Programmavoorwaarden en vereisten
Het programma geldt in Nederland. Om deel te mogen nemen moet de eindgebruiker tijdens de registratieprocedure van het programma op de website www.lenovo-promotions.com/ de algemene voorwaarden van dit programma accepteren.
Alleen Lenovo-producten die zijn aangeschaft in hetzelfde land als het geregistreerde adres van de deelnemer komen in aanmerking.
Dit programma kan worden gecombineerd met aanbiedingen van Lenovo.
Lenovo behoudt zich het recht voor om klanten uit te sluiten van deelname aan dit programma indien andere Lenovo promoties of speciale prijsafspraken zijn aangeboden.
De aankoopprijs vermeld op de factuur wordt betaald, maar niet meer dan de niet-bindende door Lenovo aanbevolen prijs op het moment van verkoop. Lenovo zal uitsluitend dit bedrag betalen. Andere hardware, software en diensten zijn uitgesloten van restitutie.
Andere kosten worden niet terugbetaald en kunnen niet van Lenovo geëist worden.
Het Lenovo-product moet compleet en onbeschadigd, met alle originele accessoires die op het moment van aankoop zijn meegeleverd (zoals, maar niet beperkt tot, andere afneembare delen, handleidingen, netwerkadapter, cd's, kabels, voedingen, beeldschermen, toetsenborden, muizen, grafische kaarten, enz.) worden geretourneerd in de originele verpakking. Lenovo accepteert alleen complete en onbeschadigde retourzendingen in de originele verpakking. Zonder de originele verpakking wordt niet tot terugbetaling overgegaan.
Onvolledige of beschadigde retourzendingen kunnen niet of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald naar Lenovo's eigen goeddunken.
Lenovo producten die naar Lenovo worden geretourneerd, mogen niet met biologische, chemische of radioactieve stoffen zijn besmet.
De te retourneren Lenovo-producten moeten zich in het land bevinden waar de deelnemer zich voor het programma heeft geregistreerd.
Sommige afgelegen geografische of niet-vasteland locaties kunnen worden uitgesloten. Neem contact op met register@lenovo-promotions.com voor nadere informatie.
Het eigendom van de Lenovo-producten wordt overgedragen aan Lenovo na levering van het product aan het toegewezen Lenovo Controlecentrum. De deelnemer moet ervoor zorgen dat het Lenovo-product vrij is van eventuele lasten en schulden.
De Lenovo-producten die bij de webregistratie zijn gedefinieerd in het programma, moeten aan Lenovo worden teruggestuurd om in aanmerking te komen. Na ontvangst op de retourafdeling van Lenovo kunnen geen Lenovo-producten (inclusief accessoires) naar de deelnemer worden teruggestuurd. Deze Lenovo-producten blijven eigendom van Lenovo.
 
De Lenovo-producten moeten voldoen aan de gegevens die bij de registratieprocedure zijn verstrekt. Als daar niet aan wordt voldaan, behoudt Lenovo zich het recht voor om niet tot terugbetaling over te gaan of om het verschil tussen het aangegeven en het daadwerkelijk ontvangen Lenovo-product in rekening te brengen, in het geval dat de restitutiewaarde lager is.
 
Programmaprocedure en tijdschema
1. De deelnemer koopt een in aanmerking komend Lenovo-product.
2. De deelnemer registreert zich uiterlijk eenentwintig (21) dagen na de aankoopdatum van het in aanmerking komende product op de website www.lenovo-promotions.com.
3. De deelnemer ontvangt een registratie-bevestigingsmail met daarin een persoonlijke link.
4. De deelnemer test zijn Lenovo-product gedurende maximaal vijfenveertig (45) dagen vanaf de aankoopdatum.
5. Indien de deelnemer zijn Lenovo-product wenst terug te sturen, kan hij dit verzoeken door op de link in de registratie-bevestigingsmail te klikken.
6. De deelnemer voltooit de registratie door alle gegevens in te vullen (bankgegevens, afhaaladres, upload van het aankoopbewijs).
Het aankoopbewijs moet de volgende informatie bevatten:
- Naam en adres van de eindgebruiker.
- Naam en adres van de Lenovo-wederverkoper, overeenkomend met de naam en adres op het briefpapier.
- Model en serienummer van de Lenovo-product.
7. De deelnemer ontvangt na het succesvol afronden van de retouraanvraag een bevestigingsmail.
8. De aanvraag van de deelnemer wordt gecontroleerd en indien niet alle verplichte informatie is verstrekt, wordt de deelnemer daarvan per e-mail in kennis gesteld en krijgt de mogelijkheid om de ontbrekende informatie binnen zeven (7) kalenderdagen alsnog te verstrekken. Indien de deelnemer daarna nog niet aan de algemene voorwaarden heeft voldaan, wordt de aanvraag afgewezen.
9. Zodra het verzoek is geverifieerd en bevredigend wordt geacht, ontvangt de deelnemer nog een e-mail ter bevestiging van de validatie van het verzoek. Het bevat details over het logistieke proces en een retouretiket. Het retouretiket moet duidelijk zichtbaar zijn op de buitenverpakking en moet gemakkelijk toegankelijk blijven, zelfs bij verzending op pallets. Wij adviseren u deze met transparante plakband te bevestigen. Bovendien moet een afdruk van deze bevestigingsmail bij de verpakking van het te verzenden product worden gevoegd om een vlotte toewijzing van de aanvraag te garanderen. Het in aanmerking komende product dat voor verzending moet worden geretourneerd, mag bij het dichtstbijzijnde postkantoor worden gedeponeerd als het totale gewicht van dertig kilogram (30 kg) niet wordt overschreden.
Als het werkelijke totale gewicht de beperkingen in de bevestigingsemail overschrijdt, dient de klant contact op te nemen met Lenovo (register@lenovo-promotions.com) om te regelen dat het product wordt verwijderd.
De periode tussen het aanvaarden van de retouraanvraag en de mogelijkheid om het Lenovo-product op te halen, mag niet langer zijn dan dertig (30) kalenderdagen.
10. De verzendkosten komen voor rekening van Lenovo. Indien er een ander product dan vermeld bij de webregistratie wordt geretourneerd naar het controlecentrum, behoudt Lenovo zich het recht voor om de deelnemer de gemaakte retourkosten in rekening brengen.
11. Zodra het Lenovo-product in het testcentrum is ontvangen, wordt gecontroleerd of deze compleet en onbeschadigd is.
12. Na een succesvolle verificatie, wordt de volledige aankoopprijs door Lenovo aan de deelnemer terugbetaald. Binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na ontvangst van het Lenovo-product in het controlecentum, wordt het bedrag door middel van een elektronische bankoverschrijving overgemaakt. Betalingen kunnen alleen worden verricht naar een bankrekening in het land waar de deelnemer zich voor het programma heeft ingeschreven.
 
Facturering voor retouren
Voor dit programma moet de deelnemer een voorgestelde self-billing factuur accepteren. Om te zorgen voor een consistente en juiste facturering maakt Lenovo een self-billing factuur namens de deelnemer en stuurt deze naar de deelnemer voor acceptatie.
Deze voorgestelde self-billing factuur moet door de deelnemer binnen zeven (7) werkdagen na datum worden aanvaard. Na acceptatie gaat Lenovo binnen twintig (20) werkdagen over tot uitbetaling. Lenovo zal, overeenkomstig de algemene voorwaarden, een definitieve factuur maken en versturen.
Het uitblijven van een geldige acceptatie van de voorgestelde self-billing factuur leidt tot het afwijzen van de claim en het vervallen van deelname aan het programma.
Stuur voor vragen over het programma of de status van uw claim een e-mail naar: register@lenovo-promotions.com.
 
Disclaimer
Door het voltooien van de registratieprocedure aanvaarden de deelnemers deze algemene voorwaarden.
Lenovo behoudt zich het recht voor om onvolledige, gewijzigde of onleesbare vorderingen af te wijzen.
Deelnemers die frauduleuze claims hebben ingediend, worden uitgesloten. Lenovo behoudt zich het recht voor om eventuele relevante juridische stappen te ondernemen.
Lenovo behoudt zich het recht voor om behalve de factuur van het gekochte Lenovo-product aan de deelnemer tevens een aankoopbewijs en/of een eigendomsbewijs te vragen (bv. een foto van het serienummer of van de barcodes).
Lenovo behoudt zich het recht voor om alle aanvragen te controleren, om te garanderen dat aan de algemene voorwaarden van dit programma is voldaan en om aanvullende informatie met betrekking tot alle claims en bewijsstukken op te vragen.
In het geval van onjuiste betalingen, waarbij Lenovo teveel heeft betaald, moet de deelnemer een dergelijke onjuiste betaling binnen achtentwintig (28) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van Lenovo terugbetalen.
De deelnemer stemt ermee in om Lenovo te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claims, schade en belastingverplichtingen die zich in dergelijke omstandigheden kunnen voordoen. Indien de betaling een belastbaar voordeel oplevert, ligt alle fiscale aansprakelijkheid bij de deelnemer.
Lenovo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige technische, hardware-, software-, server-, website-, of andere storingen of schade, van welke aard dan ook, die verhinderen of anderszins belemmeren, dat de deelnemer aan het programma deelneemt.
Lenovo is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel van welke aard dan ook bij de deelnemers, die een gevolg zijn van dit programma. Niets in deze voorwaarden vormt echter een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Lenovo voor overlijden of persoonlijk letsel van de deelnemer, indien dit het bewezen gevolg is van de nalatigheid van Lenovo.
Lenovo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het programma zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te wijzigen of te annuleren.
De betaling vindt plaats naar Lenovo's eigen goeddunken, in zoverre de deelnemer volledig heeft voldaan aan deze algemene voorwaarden en de bijbehorende instructies.
De beslissingen van Lenovo met betrekking tot enige of alle aspecten van het programma zijn definitief en bindend.
Dit programma is onderworpen aan de wetten van het land waarin de deelnemer zich voor het programma heeft geregistreerd. Eventuele geschillen vallen onder jurisdictie van de rechtbanken van het land waar de promotor gevestigd is.
Indien de betaling een belastbaar voordeel oplevert, ligt alle fiscale aansprakelijkheid bij de deelnemer.